Ein strategaeth a'n perfformiad

Mae gennym gynllun pum mlynedd mewn grym i helpu adeiladu ymddiriedaeth a hyder mewn plismona. Rydym hefyd yn cyhoeddi nifer o adroddiadau eraill sy'n dangos sut rydym yn cyflawni'r nod hwnnw.
Two black men in discussion

Mae ein strategaeth, Adeiladu Ymddiriedaeth a Hyder mewn Plismona, yn nodi sut y byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth trwy ganolbwyntio ar gasglu, blaenoriaethu, rhannu a gweithredu dysgu.

Fel rhan o hyn rydym wedi ymrwymo i bedwar prif amcan: 

  • Bod pobl yn gwybod am y system gwynion a'u bod yn hyderus wrth ei ddefnyddio.
  • Bod y system gwynion yn darparu canlyniadau teg sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n dwyn yr heddlu i gyfrif.
  • Mae ein tystiolaeth a'n dylanwad yn gwella plismona.
  • Rydym yn sefydliad sy'n cyflawni perfformiad uchel. 

Adeiladu ymddiriedaeth a hyder mewn plismona

Darllenwch fwy am ein cynllun strategol neu gwyliwch fideo am drosolwg cyflym. Adeiladu ymddiriedaeth a hyder mewn plismona

Ein perfformiad

Dysgwch sut rydym yn mesur ein perfformiad fel sefydliad, a sut rydym yn cyflawni yn erbyn ein targedau. Ein perfformiad

Adroddiad Effaith

Pob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiad effaith sy'n amlinellu ein cyflawniadau a sut mae ein gwaith yn gwneud gwahaniaeth.

Adroddiadau canlyniadau ymchwiliadau

Mae'r adroddiadau hyn yn disgrifio'r canlyniadau yn dilyn ein hymchwiliadau annibynnol. Mae hyn yn cynnwys penderfyniadau a wnaethom ar ôl ein hymchwiliadau, a chanlyniadau prosesau camymddwyn neu droseddol dilynol.

Data heddlu

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf sydd gennym am sut mae heddluoedd yn rheoli cwynion.

Cynllun busnes

Mae ein cynllun Busnes yn amlinellu'r gwaith y byddwn yn ei wneud bob blwyddyn i gyflawni ein strategaeth a sut y byddwn yn mesur ein cynnydd.

Adroddiad Blynyddol

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn disgrifio ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, mewn ymateb i'n cynllun Busnes.