Gofyn am wybodaeth

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth gofnodedig a gedwir gan yr IOPC. Efallai ein bod eisoes wedi cyhoeddi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Cyn cyflwyno cais, adolygwch ein Cynllun Cyhoeddi a'n Logiau Datgeliadau (isod), sy'n cynnwys ymatebion yr ydym wedi'u darparu o'r blaen. 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

O dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, gallwch ofyn am wybodaeth am yr effaith a gawn ar yr amgylchedd. 

Sut i wneud cais am wybodaeth a gedwir gan yr IOPC

Gallwch wneud cais rhyddid gwybodaeth neu wybodaeth amgylcheddol drwy anfon e-bost atom ar [email protected].

Eich data personol a’r IOPC

Gwybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn byw adnabyddadwy yw data personol. Pryd bynnag y caiff data personol eu prosesu, eu casglu, eu cofnodi, eu storio neu eu gwaredu, mae'n rhaid ei wneud o fewn telerau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU a’r Ddeddf Diogelu Data (DPA).

Mae’r cyfreithiau’n nodi’ch hawliau o ran eich gwybodaeth bersonol, sut y dylai sefydliadau gyflawni marchnata uniongyrchol a sut y gallwch gyrchu gwybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus. Unrhyw ddata personol yr ydym yn eu cadw, rydym yn eu storio a'u prosesu yn unol â'n Hatodlen Cadw a Gwaredu.

Daeth yr IOPC o dan yDdeddf Cofnodion Cyhoeddus (PRA 1958) yn Ionawr 2018. Edrychwch ar ein Polisi Arfarnu i ddarganfod mwy.

Os dymunwch wneud cais hawliau gwybodaeth, gallwch anfon e-bost at [email protected] â'r wybodaeth a nodir yn yr adran berthnasol isod.

Yr hawl at fynediad

Adnabyddir hyn hefyd yn Gais Gwrthrych am Wybodaeth. Dyma’ch hawl i gael mynediad at y data personol y mae’r IOPC yn eu casglu, eu cadw a’u prosesu amdanoch. Wrth wneud cais gwrthrych am wybodaeth, darparwch yr wybodaeth ganlynol: 

  • pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
  • manylion achosion/cwynion/cyfeirnodau apeliadau
  • eich enw llawn a’ch cyfeiriad, gan gynnwys unrhyw enwau eraill y gallech fod wedi cael eich adnabod wrthynt (bydd hyn yn ein helpu i nodi’ch holl wybodaeth bersonol a gedwir)
  • adnabyddiaeth a phrawf o gyfeiriad
  • sut yr hoffech dderbyn yr wybodaeth – er enghraifft drwy e-bost neu bost

Sylwch fod eich hawl mynediad yn rhoi’r hawl i chi dderbyn eich data personol eich hun, yn amodol ar rai eithriadau. Nid yw'r Ddeddf Diogelu Data yn darparu hawl mynediad at wybodaeth bersonol pobl eraill ac nid yw wedi'i gynllunio i roi mynediad i wybodaeth am ymchwiliadau neu gwynion. 

Felly, nid yw'n darparu hawl mynediad i ddogfennau, dim ond i wybodaeth a gynhwysir mewn dogfen sy'n gyfystyr â data personol yr ymgeisydd. 

Er y byddwn yn cynnal eich hawliau mynediad at wybodaeth fel y nodir gan y gyfraith, rydym yn ystyried ei fod yn wasanaeth cwsmeriaid da i amlygu cyfyngiadau gofyn am wybodaeth yn y modd hwn. Gweler ein polisi sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ddysgu am y llwybrau datgelu posibl eraill. 

Hawliau gwybodaeth eraill a sut i'w harfer 

Wrth wneud cais am hawliau gwybodaeth, rhowch yr wybodaeth ganlynol: 

  • manylion achosion/cwynion/cyfeirnodau apeliadau
  • eich enw llawn a’ch cyfeiriad, gan gynnwys unrhyw enwau eraill y gallech fod wedi cael eich adnabod wrthynt (bydd hyn yn ein helpu i nodi’ch holl wybodaeth bersonol a gedwir) 
  • dull adnabyddiaeth a phrawf o gyfeiriad - gellir dod o hyd i fanylion adnabod addas ymhellach i lawr y dudalen hon

Hawliau gwybodaeth eraill

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth, corff annibynnol y DU sy'n cynnal hawliau gwybodaeth. E-bostiwch: [email protected]k neu ffoniwch: 0303 123 1113.

Logiau Datgeliad

Rydym yn cyhoeddi rhestr o ymatebion rydym wedi’u darparu i geisiadau a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Efallai y bydd y wybodaeth yn y logiau o ddiddordeb i chi neu'n rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Darllenwch ein meini prawf datgelu log i ddarganfod sut rydym yn penderfynu a ddylid cynnwys ymateb i gais yn y rhestr hon.

Ein hymagwedd at dryloywder

Dysgwch fwy am ein cynllun cyhoeddi, a sut rydym yn ymdrechu i fod mor agored a thryloyw â phosibl. Ein hymagwedd at dryloywder