Ein hannibyniaeth a'n llywodraethiant

Nid ni yw’r heddlu – rydym yn gwbl annibynnol iddynt. Rydym yn ceisio cynnal hawliau’r cyhoedd ac ymchwilio i’r materion mwyaf difrifol yn dilyn cysylltiad â'r heddlu, i hyrwyddo dysgu a dylanwadu ar newid mewn plismona.
Man with glasses talking to colleague in office

Mae'r wybodaeth yn yr adran hon hefyd ar gael mewn fformat 'hawdd i'w ddarllen'


Mae'r rhan fwyaf o swyddogion a staff heddlu yn gwneud swydd anodd gyda'r cywirdeb eithaf ac yn gwneud penderfyniadau anodd mewn amgylchiadau heriol iawn. Fodd bynnag, pan fydd pethau'n mynd o'i le, neu fod yr heddlu yn camddefnyddio'u swyddi trwy gamymddwyn neu lygredd, mae'r cyhoedd yn disgwyl craffu ac atebolrwydd sydd ond yn gallu dod o arolygiaeth annibynnol.

Nid ydym yn rhan o'r heddlu na'r Llywodraeth ac rydym yn gwneud ein holl benderfyniadau yn annibynnol. Mae ein hannibyniaeth yn bwysig i sicrhau bod system gwynion yr heddlu yn cyflawni canlyniadau teg sy'n dal yr heddlu i gyfrif pan fydd pethau yn anffodus yn mynd o'i le.

Rydym yn gwneud hyn trwy: 

  • godi hyder yn y system gwynion fel bod y cyhoedd am ei ddefnyddio
  • sicrhau bod ein gwaith yn ymateb i faterion sy'n effeithio ar hyder y cyhoedd
  • defnyddio tystiolaeth o'n gwaith i ddylanwadu ar newidiadau cadarnhaol i blismona
     

Mae Terfysgoedd Brixton a llofruddiaeth Stephen Lawrence yn ddau ddigwyddiad sy'n chwarae rhan arwyddocaol yn ein hanes. Amlygodd y ddau yr angen dybryd am gorff annibynnol i oruchwylio cwynion am yr heddlu; ymchwiliad yr Arglwydd Scarman i Derfysgoedd Brixton ac Ymchwiliad Stephen Lawrence - wedi'i arwain gan y diweddar Syr William Macpherson.

Hanes Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Gwyliwch ein fideo i ddysgu am ein hanes a cherrig milltir allweddol ar ein llinell amser - o'r digwyddiadau yn 1977 a arweiniodd at greu ein sefydliad, yr holl ffordd i'n rôl fel corff gwarchod cwynion am yr heddlu heddiw.
Fideo Hanes SAYH

Ein pobl

Darllenwch ragor am ein tîm arweinyddiaeth a gwerthoedd y sefydliad.

Llywodraethiant

Dysgwch ragor am y ffordd rydym yn cael ein llwydodraethu, gan gynnwys rôl ein Bwrdd.