Hawlfraint ac ymwadiad

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal er mwyn eich defnydd personol a'ch gwylio. Mae mynediad i'r wefan hon a'i defnydd ohoni gennych yn golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn.

© IOPC 2023
Mae hon wedi cael ei thrwyddedu o dan Drwydded Llywodraeth Agored f3.0 ac eithrio lle nodir yn wahanol.

Open Government Licence logo

Nid yw hyn yn cynnwys deunydd ar y wefan hon fel deunydd sy'n perthyn i drydydd parti. Mae'n rhaid cael awdurdodiad i ddefnyddio deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

GDPR y DU

O dan GDPR y DU, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gesglir oddi wrthych. Rydym yn defnyddio technolegau blaenllaw a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cadw at safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad heb awdurdod iddo. Nid ydym yn trosglwyddo'ch manylion sy'n deillio o ddefnyddio ein gwefan i unrhyw drydydd parti nac adran o'r llywodraeth.

Darganfyddwch sut i ofyn am wybodaeth oddi wrthym.

Gallwch hefyd weld ein Hysbysiadau Preifatrwydd i gael gwybodaeth am sut rydym yn trin data personol.

Ymwadiad

Mae'r holl ddolenni ar y wefan hon wedi'u dewis oherwydd eu perthnasedd i'r wefan hon. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig. Nid yw dolen yn awgrymu ardystiad ac yn yr un modd nid yw absenoldeb dolenni yn awgrymu diffyg ardystiad. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig.