Cyflwynwch gŵyn

Pan fyddwch yn gwneud cwyn drwy wefan yr IOPC, caiff y gŵyn hon ei hanfon yn uniongyrchol at yr heddlu neu’r sefydliad dan sylw, iddynt ei hystyried.

Ffurflen gwynion

Pan fyddwch yn gwneud cwyn drwy wefan yr IOPC, caiff y gŵyn hon ei hanfon yn uniongyrchol at yr heddlu neu’r sefydliad dan sylw, iddynt ei hystyried. Gallwch hefyd gwyno'n uniongyrchol i'r heddlu/sefydliad. Byddant yn asesu eich cwyn ac yn cysylltu â chi ynghylch sut y caiff ei thrin.

Ni fydd yr IOPC yn ymwneud â’r asesiad cychwynnol hwn o’ch cŵyn.

Os byddai'n well gennych anfon eich cwyn trwy e-bost neu'n ysgrifenedig, defnyddiwch y fersiwn word neu PDF o'n ffurflen gwyno.

Os ydych chi’n ceisio codi pryderon am rywbeth rydych chi wedi’i weld ar gyfryngau cymdeithasol, yn y newyddion, neu wedi clywed amdano gan berson arall, efallai na fyddwch chi’n cael eich ystyried i gael eich effeithio’n negyddol.

Os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur a rennir, i amddiffyn eich preifatrwydd, cliriwch eich hanes pori, gan gynnwys eich storfa a holl ddata'r ffurflen awtolenwi, ar ôl cyflwyno'r ffurflen gwyno.

Hygyrchedd

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Sut fydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin.

Mae gofyniad cyfreithiol arnom i drosglwyddo manylion eich cwyn i'r heddlu perthnasol. Nodwch, bydd holl gynnwys y ffurflen hon (gan gynnwys eich gwybodaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth) yn cael ei drosglwyddo i'r heddlu perthnasol er mwyn iddynt ei gofnodi.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch trosglwyddo’ch gwybodaeth i’r heddlu, ffoniwch ni ar 0300 020 0096.

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.

Gwybodaeth am bwy sy'n gwneud y gŵyn

Ai chi yw'r achwynydd neu ydych chi'n gwneud y gŵyn ar ran rhywun arall? (Gofynnol)

Eich manylion

Dyddiad geni

Manylion yr achwynydd

Dyddiad geni

Manylion y gŵyn

Dywedwch wrthym am y digwyddiad rydych yn cwyno amdano.

Pryd ddigwyddodd hyn? Gofynnol
(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)
(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)
Beth hoffech chi weld yn digwydd o ganlyniad i'ch cwyn? (Dewiswch bob un sy’n berthnasol) (Gofynnol)
(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Manylion swyddogion/staff yr heddlu

Ydych chi'n gwybod unrhyw fanylion am swyddogion yr heddlu/staff yr heddlu sy'n ymwneud â'r hyn rydych yn cwyno amdano? Nodwch, pan gysylltir â chi ynghylch eich cwyn, byddwch yn cael cyfle ychwanegol i ddisgrifio unrhyw swyddog/aelod o staff. (Gofynnol)
Manylion swyddogion/staff yr heddlu
Rheng Rhif Enwau cyntaf Cyfenw(au) Operations
more items

Manylion tystion

Nodwch, nid hwn fydd eich unig gyfle i ddisgrifio tystion. Pan gysylltir â chi ynghylch eich cwyn, byddwch yn gallu disgrifio unrhyw dystion ychwanegol.

Oedd unrhyw dystion? (Gofynnol)
Ydych chi'n gwybod manylion cyswllt/adnabod unrhyw dystion?
Manylion tystion
Teitl Cyfenw Enwau cyntaf Cyfeiriad Rhif cyswllt Operations

Gwybodaeth ychwanegol

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Gwybodaeth cydraddoldeb

Rydym am sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i ddefnyddio ein gwasanaethau ac i elwa arnynt.

Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn parhau i wneud hyn, byddai o gymorth i ni os gallech ateb y cwestiynau canlynol.

Os yw'n well gennych, gallwch hepgor y cwestiwn gan na fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw ffordd. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan gyrff cyhoeddus sy’n ymwneud â system gwynion yr heddlu, gan gynnwys yr heddlu a SAYH.

Gallwch ddarganfod sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr hysbysiadau preifatrwydd a geir ar wefan pob sefydliad.

Pa opsiwn isod sy'n disgrifio eich anabledd? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Adborth

Cadarnhad a chwblhau

Drwy glicio ar y botwm ‘Cyflwyno’ isod, rydych yn cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd gennych yn wir ac yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth.

Darganfyddwch sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd, a thrwy fynd i wefannau'r sefydliadau eraill dan sylw.

Neges rhybudd

Pwyswch y botwm Cyflwyno unwaith ac arhoswch i'r dudalen adnewyddu. Peidiwch â phwyso yn ôl nes i'r dudalen adnewyddu.