Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein nod i wella hyder y cyhoedd mewn plismona yn golygu rhoi pobl o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau gwahanol wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym wedi ymrwymo i gynnal gweithle wedi'i rymuso a chynhwysol, a gwasanaethau gwell i bawb. I gyflawni hyn, rydym yn rhoi pobl o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau gwahanol wrth galon popeth a wnawn:

  • Rydym wedi cyflwyno dull newydd, mwy cynhwysol o recriwtio,  
  • Fel cyflogwr Stonewall safon arian, rydym yn parhau i ymrwymo ein hunain i fod yn gyflogwr LHDTC+ trwy waith ein Rhwydwaith Staff Pride LHDTC+, gan greu amgylcheddau croesawgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a chwiar.  
  • Rydym yn llofnodwr Siarter Hil yn y Gwaith Busnes yn y Gymuned, sy'n cynnwys pump galwad i weithredu ar gyfer arweinwyr a sefydliadau ar draws pob sector. 
  • Fel cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, rydym hefyd wedi ymrwymo i ddileu’r rhwystr i bobl anabl ffynnu yn y gweithle. 
  • Mae ein Rhwydweithiau Staff yn gweithio'n barhaus i'n gwneud yn arweinwyr cyflogaeth gynhwysol, o’n Rhaglen Allyship i Safonau’r Iaith Gymraeg a'n Polisi Know the Line.

 

Pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau

Mae'n safonau gwasanaeth yn amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl o'n sefydliad wrth ddod i gysylltiad â ni. Wrth  ddarparu ein gwasanaeth i chi, gallwch ddisgwyl i ni: 

  1. wneud addasiadau rhesymol yn y ffordd rydym yn cyflawni'n gwasanaethau i'ch anabledd 
  2. eich trin â chwrteisi a pharch 
  3. dilyn unrhyw sylwadau neu bryderon rydych yn eu codi am y gwasanaeth a gyflawnwn 
  4. meddwl am effaith ein strategaethau a'n polisïau ar y bobl a effeithir ganddynt a chymryd pob cam rhesymol i'w cynnwys yn y broses ddatblygu ac ymgynghori 

Safonau’r Iaith Gymraeg

Dysgwch ragor am ein hymrwymiad i ateb Safonau'r iaith Gymraeg.

Gofyn am wybodaeth

Dysgwch am sut y gallwch ofyn am wybodaeth am ein gwaith, yn ogystal â manylion ar sut rydym yn rheoli data personol.

Reasonable adjustments

Read our reasonable adjustments policy for service users.

Ein staff

Gall ein gweithwyr ddisgwyl i gael eu trin yn deg a heb wahaniaethu. Rydym yn trin ein gilydd ag urddas a pharch mewn dull teg a chyson, ac nid yw ymddygiad amhriodol yn cael ei oddef.  

Yn yr adrannau isod, gallwch ddarllen am ein hadroddiadau ethnigrwydd a bwlch cyflog rhwng rhywiau a dysgu rhagor am amrywiaeth staff, ein rhwydweithiau staff a gwasanaethau cymorth.

Fideo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Sofia, ein Rheolwr Cyflawni Cydraddoldebau, a Kamleish, ein Cynghorwr Cydraddoldeb, yn siarad am ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
Equality, diversity and inclusion video

Cysylltwch â'r tîm

Am ragor o wybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth e-bostiwch ein tîm ymholiadau.

Ein strategaeth a'n perfformiad

Dysgwch am ein cynllun strategol, ein perfformiad a sut rydym yn mesur llwyddiant.

Y gyfraith, adrodd a monitro

Dysgwch am ein holl ddyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus yn ogystal a'n gofynion adrodd a monitro.