Adroddiad Effaith - 2022/23

Published 02 Nov 2023
Cyhoeddiad neu adroddiad

Mae ein Hadroddiad Effaith yn nodi'r gwahaniaeth rydym yn ei wneud i wella hyder y cyhoedd mewn plismona. Mae'n dangos y gwaith rydym yn ei wneud ac yn mesur y gwahaniaeth y mae wedi'i wneud ar blismona a hyder y cyhoedd.

Mae’r adroddiad yn dangos:

  • sut y gwnaethom ymdrin ag achos dyn trawsryweddol a oedd yn teimlo nad oedd ei adroddiadau o droseddau casineb wedi cael eu cymryd o ddifrif
  • sut y daethom â phobl leol a’u heddlu ynghyd, ar ôl i farwolaeth dyn godi pryderon yn y gymuned leol
  • sut mae ein rheolwyr ymgysylltu â goroeswyr yn camu i mewn i gefnogi achwynwyr sy’n agored i niwed neu wedi’u trawmateiddio
  • sut mae ein Panel Ieuenctid wedi bod yn adeiladu pontydd drwy annog deialog rhwng pobl ifanc a’r heddlu ar Lannau Merswy
  • sut rydym yn chwarae ein rhan i gael gwared â swyddogion nad ydynt yn ffit i wasanaethu
Lawrlwytho cyhoeddiad
Maint y ffeil 1.95 MB | Math o ffeil PDF