Learning the Lessons

Ein cylchgrawn i helpu gwella polisi ac ymarfer.

Mae Learning the Lessons yn anelu at wella polisi ac arfer yr heddlu. Mae'n cynorthwyo gwasanaeth yr heddlu i ddysgu o'n hymchwiliadau ac adolygiadau i gwynion a materion ymddygiad. Mae pob rhifyn o'r cylchgrawn yn canolbwyntio ar thema neilltuol ac yn dod â chyfres o astudiaethau achos ynghyd, gan gynnwys cwestiynau myfyriol ar gyfer y rheini sy'n gweithio mewn plismona. Mae Learning the Lessons ar gyfer swyddogion a staff rheng flaen, a'r rheini sy'n gweithio mewn rolau polisi, dysgu neu reoli mewn plismona.

Ochr yn ochr ag astudiaethau achos, mae’r cylchgrawn yn archwilio gwaith sy'n digwydd ar draws Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, mewn heddluoedd lleol, ac mewn sefydliadau cenedlaethol fel y Coleg Plismona a Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu. Cefnogir y cylchgrawn gan: 

Logos of organisations which support the Learning the Lessons magazine: College of policing, HMICFRS, Home Office, National Police Chiefs' Council, Police Federation, Police Superintendents' Association, Association of Police and Crime Commissioners

Use the case factor table to find Learning the Lessons articles on specific themes or operational areas. Our force response log lists all the reflective questions we’ve asked across all issues of Learning the Lessons. Read more about how we create the magazine in our ‘Making the magazine’ blog.

Defnyddiwch y tabl ffactor achos i ganfod erthyglau Learning the Lessons ar themâu penodol neu feysydd gweithredu. Mae ein log ymateb llu yn rhestru'r holl gwestiynau myfyriol rydym wedi eu gofyn ar draws holl rifynnau Learning the Lessons. Darllenwch fwy am sut yr ydym yn cynhyrchu’r cylchgrawn yn ein blog “Cynhyrchu’r cylchgrawn”.

Previous issues of Learning the Lessons are available on the National Archive.

Adborth

Oes gennych chi syniadau am beth yr hoffech chi weld yn rhifynnau'r dyfodol o Learning the Lessons? Neu adborth ar rifyn diweddar? Hoffem ei glywed.

Cymerwch ran

Mae gennym banel rhithiol sy'n ein cynorthwyo yn natblygiad rhifynnau'r dyfodol. Mae aelodau'r panel yn cynrychioli plismona, y gymuned a'r sector wirfoddol, ac academia. Os oes gennych ddiddordeb i ddysgu rhagor, cysylltwch.

Trosolwg

Dysgwch fwy am sut rydym yn dal heddluoedd i gyfrif am eu perfformiad mewn ymdrin â chwynion ac yn gweithio gyda'n rhanddeiliaid plismona allanol i adnabod materion, gweithredu gwelliant ac ymarfer effeithiol, rhanadwy.