Canfuwyd Cyn-swyddog Heddlu Gwent yn ddieuog o ymosodiad

Published: 27 Jun 2024
News

Mae cyn swyddog Heddlu Gwent wedi’i ganfod yn ddieuog o ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol, yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (SAYH).

Ar ddiwedd achos llys (XXX) diwrnod yn Llys y Goron Abertawe, mae cyn-Gwnstabl Gediminas Palubinskas, 35, wedi’i glirio o ddefnyddio grym gormodol a ddefnyddiwyd yn ystod arestio dyn yng ngardd tŷ yng Nghasnewydd ym mis Gorffennaf 2021.  

Dechreuom ein hymchwiliad ar ôl i ni dderbyn atgyfeiriad ymddygiad gan yr heddlu, a daeth i ben ym mis Medi 2022, pan anfonwyd ffeil tystiolaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS), a awdurdododd y cyhuddiad yn erbyn y swyddog. 

Yn ystod ein hymchwiliad, fe wnaethom sicrhau ac adolygu ffilmiau ffôn symudol, cyfweld â PC Palubinskas dan rybudd a chasglu datganiadau gan swyddogion heddlu perthnasol eraill a chan aelodau o'r cyhoedd. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol y SAYH David Ford: “Rhoddir pwerau sylweddol i swyddogion heddlu ddefnyddio grym, ond mae'n rhaid i’r modd y maent yn defnyddio grym fod yn rhesymol a chymesur.O ystyried difrifoldeb yr honiad, roedd yn bwysig bod y digwyddiad hwn yn cael ei ymchwilio'n annibynnol ac yn drylwyr. Ar ôl i ni gyflwyno ein tystiolaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron, awdurdododd y cyhuddiad o niwed corfforol gwirioneddol. Ar ôl clywed a phrofi’r dystiolaeth, mae’r llys bellach wedi dod i benderfyniad.” 

Ymddiswyddodd y swyddog o Heddlu Gwent ym mis Ionawr 2024, y diwrnod cyn i wrandawiad camymddwyn difrifol gael ei gynnal ar fater nad oedd yn gysylltiedig. Profwyd camymddwyn difrifol a byddai'r swyddog wedi cael ei ddiswyddo pe na bai eisoes wedi ymddiswyddo. Roedd Mr Palubinskas hefyd wedi'i wahardd rhag gweithio ym maes plismona. 

Nawr bod yr achos troseddol wedi dod i ben, byddwn yn cysylltu â’r heddlu ar y camau nesaf ynghylch gwrandawiad camymddwyn ar gyfer y cyn-PC Paulbinskas, ar ôl i’n hymchwiliad ganfod bod ganddo achos i’w ateb am gamymddwyn difrifol, mewn perthynas â’r grym a ddefnyddiodd ac achosion posibl eraill o dorri safonau’r heddlu ar gyfer ymddygiad proffesiynol. 

Tags
  • Heddlu Gwent
  • Defnydd o rym a phlismona arfog