Diweddariad ar ymchwiliad i'r modd yr ymdriniodd yr heddlu ag adroddiadau person coll cyn canfod cerbyd a phreswylwyr yn Llaneirwg

Published: 15 Jun 2023
News

Mae ymchwiliad Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) i weithredoedd yr heddlu yn dilyn adroddiadau person coll yn ymwneud â phump o bobl a ddarganfuwyd yn ddiweddarach gyda char oddi ar yr A48 yn ardal Llaneirwg, Caerdydd, yn parhau.

Yn anffodus, bu farw Eve Smith,  Darcy Ross, a Rafel Jeanne yn y digwyddiad. Cafodd Sophie Russon a Shane Loughlin eu hanafu'n ddifrifol. Cafodd y Volkswagen Tiguan yr oedden nhw wedi bod yn teithio ynddo ei ddarganfod ychydig ar ôl hanner nos ar ddydd Llun Mawrth 6, 46 awr ar ôl y cyswllt diwethaf gan y grŵp, neu ar ôl gweld y grŵp. Roedd teuluoedd y tair merch ifanc i gyd wedi dweud eu bod ar goll ar nos Sadwrn 4 Mawrth.

Rydym yn casglu datganiadau gan bersonél heddlu perthnasol, gan gynnwys swyddogion a fynychodd leoliad y gwrthdrawiad, y rhai a gymerodd yr adroddiadau am bobl ar goll, staff yr ystafell reoli, a swyddogion a adolygodd a phenderfynodd y graddau asesu risg ar gyfer yr adroddiadau.  Rydym yn adolygu cyfathrebu mewnol rhwng swyddogion yr heddlu a staff y nodwyd eu bod yn gysylltiedig, ynghyd â CCTV o orsafoedd heddlu perthnasol. Rydym yn siarad â Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu am gysylltiad hofrennydd heddlu yn ystod y chwiliad. Rydym yn ystyried polisïau pobl ar goll Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru, ynghyd â chyfarwyddyd heddlu cenedlaethol perthnasol. Mae ymchwilwyr wedi cyfarfod â'r teuluoedd i ddeall y cyswllt a gawsant â'r heddlu a'r sefyllfa y daethant ar ei thraws yn lleoliad y gwrthdrawiad.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth yr ydym wedi’i hadolygu hyd yma, rydym wedi cyflwyno hysbysiad ar lefel camymddwyn i swyddog o Heddlu Gwent ynghylch ei adolygiad o gofnodion pobl ar goll ac asesiadau risg perthnasol. Rydym hefyd yn ystyried os effeithiodd oedran y personau coll ar benderfyniad y swyddog. Mae hysbysiadau o'r fath yn hysbysu swyddog ei fod yn destun ymchwiliad ac yn cael ei adolygu'n barhaus. Nid ydynt o reidrwydd yn golygu y bydd unrhyw gamau disgyblu yn dilyn

Dywedodd Cyfarwyddwr yr IOPC David Ford “Mae ein meddyliau a’n cydymdeimlad yn parhau â theuluoedd a ffrindiau’r rhai a gollodd eu bywydau yn drasig ac i’r rhai a adawyd wedi’u hanafu’n ddifrifol gan y digwyddiad hwn. Rydym yn gwybod bod y digwyddiadau ofnadwy a ddigwyddodd dros y penwythnos ar ddechrau mis Mawrth wedi effeithio ar lawer yn y gymuned leol.

“Mae ein hymchwilwyr wedi cyfarfod â’r holl deuluoedd dan sylw ac rydym mewn cysylltiad â nhw’n rheolaidd, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gynnydd ein hymchwiliad. Mae staff yr IOPC hefyd wedi cyfarfod â nifer o arweinwyr cymunedol lleol a swyddogion etholedig, i egluro ein rôl a chwmpas ein hymchwiliad. Rydym wedi casglu swm sylweddol o dystiolaeth ers i’n hymchwiliad ddechrau a byddwn yn sicrhau bod ein hymchwiliad yn parhau i fod yn drylwyr ac yn amserol. Tra'n bod yn ymchwilio i swyddog am gamymddwyn posibl, dim ond ar ddiwedd ein hymchwiliad cyn gynted ag y byddwn wedi sefydlu’r holl ffeithiau y byddwn yn penderfynu os oes gan y swyddog unrhyw achos i’w ateb.”

Mae ymchwiliad yr IOPC yn archwilio ymateb Heddlu Gwent a De Cymru i’r adroddiadau person coll a wnaed rhwng dydd Sadwrn 4 a dydd Sul 5 Mawrth. Yn benodol, rydym yn ymchwilio i'r canlynol:

  • gweithredoedd a phenderfyniadau swyddogion yr heddlu a staff yr ystafell reoli sy’n delio â’r adroddiadau am bobl ar goll, hyd at ddarganfod y cerbyd a’r pum person coll
  • os cafodd yr adroddiadau person coll eu hasesu'n briodol o ran risg, eu hadolygu a darparu adnoddau iddynt
  • os oedd camau gweithredu’r heddlu yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol a chanllawiau, polisïau a gweithdrefnau lleol a chenedlaethol ynghylch pobl ar goll
  • y cyswllt a'r cyfathrebu rhwng yr heddlu a theuluoedd yr ymadawedig a'r rhai a anafwyd ar goll cyn i'r cerbyd gael ei ddarganfod.

Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ceisio sefydlu a gyfrannodd gweithredoedd neu ddiffyg gweithredu'r ddau heddlu at y marwolaethau a'r anafiadau difrifol a gafwyd yn y digwyddiad.

Tags
  • Heddlu Gwent
  • Heddlu De Cymru
  • Marwolaeth ac anafiadau difrifol