Cyflwyno adborth

Ffurflen adborth

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi adborth ar ein gwasanaeth, i roi canmoliaeth i ni neu i wneud cwyn. Peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon i wneud cwyn am yr heddlu.

Bydd y ffurflen hon yn cael ei thrin gan ein Tîm Gwella Ansawdd a Gwasanaeth. Byddant yn cydnabod eich adborth ac yn ceisio ei ddatrys o fewn 20 diwrnod gwaith os oes angen. Os credwn y gallai gymryd mwy o amser na hyn, byddwn yn cysylltu â chi ac yn esbonio pa mor hir y disgwyliwn iddo gymryd.

Nid rôl y Tîm Gwella Ansawdd a Gwasanaeth yw mynd i'r afael â phryderon am y penderfyniadau a wneir yn eich achos. 

Ffurflen adborth

Ni ellir ddefnyddio’r ffurflen hon i herio apêl, adolygiad na phenderfyniad ymchwiliol gan SAYH. Dim ond drwy'r broses adolygiad barnwrol y gellir gwneud hyn.

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd

Hygyrchedd

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Detholiad o gategori

Dewiswch o'r opsiynau canlynol: (Gofynnol)

Statws y person sy'n llenwi'r ffurflen

Dewiswch o'r opsiynau canlynol: (Gofynnol)

Sylwch, ni allwn ymyrryd mewn apêl, adolygiad na phenderfyniad ymchwiliol - os dymunwch herio penderfyniad SAYH dim ond drwy’r broses adolygiad barnwrol y gallwch wneud hynny; dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol ar ei chyfer.

Eich manylion

Dyddiad Geni

Manylion y person rydych yn gweithredu ar ei ran

Dyddiad Geni

Eich adborth

Gwybodaeth am eich canmoliaeth

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Amlinellwch eich cwyn ac unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth sydd gennych

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Gwybodaeth cydraddoldeb

Rydym am sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i ddefnyddio ein gwasanaethau ac i elwa arnynt.

Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn parhau i wneud hyn, byddai o gymorth i ni os gallech ateb y cwestiynau canlynol.

Os yw'n well gennych, gallwch hepgor y cwestiwn gan na fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw ffordd. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan gyrff cyhoeddus sy’n ymwneud â system gwynion yr heddlu, gan gynnwys yr heddlu a SAYH.

Gallwch ddarganfod sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr hysbysiadau preifatrwydd a geir ar wefan pob sefydliad.

Pa opsiwn isod sy'n disgrifio eich anabledd? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Adborth

Cadarnhad a chwblhau

Cliciwch ar y botwm 'Cyflwyno' isod i gadarnhau bod yr wybodaeth a roddwyd gennych yn wir ac yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth.

Darganfyddwch sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd, a thrwy fynd i wefannau'r sefydliadau eraill dan sylw.