Cyflwyno adolygiad

Os ydych yn anhapus â'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn am yr heddlu neu â'r canlyniad terfynol, gallwch wneud cais am adolygiad.

Ffurflen adolygiadau

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein ddiogel hon os ydych yn anhapus â chanlyniad eich cwyn, neu sut yr ymdriniwyd â'ch cwyn. Yn dilyn cadarnhad mai ni yw’r corff apelio/adolygu cywir, byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn yn dechrau ei brosesu.

Er mwyn ystyried eich adolygiad, byddwn yn cysylltu â'r heddlu y gwnaethoch gwyno amdano. Byddwn yn rhoi copi o'ch adolygiad iddynt ac yn gofyn iddynt am unrhyw wybodaeth sydd ganddynt am eich cwyn wreiddiol a'ch adolygiad dilynol.

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl wybodaeth, byddwn yn asesu eich adolygiad ac yn gwneud ein penderfyniad. Nodwch, os byddwn yn ymdrin â'ch adolygiad, byddwn yn edrych ar sut yr ymdriniodd yr heddlu â'ch cwyn. Nid ydym yn ymchwilio i'ch cwyn wreiddiol.

Os na allwch gwblhau'r ffurflen hon ar-lein, gallwch lawrlwytho copi caled o ffurflen adolygu i'w llenwi yn lle hynny. Fel arall, gallwch ein ffonio ar 0300 020 0096 (pwyswch 1 ar yr anogwr).
 

Hygyrchedd

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Sut fydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin

Mae’r IOPC wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Mae gennym reolaethau cadarn, corfforol ac electronig ar waith i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Bydd yr wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei rhoi yn ein systemau a gellir ei hanfon at yr heddlu neu (awdurdod perthnasol) i'w phrosesu. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch trosglwyddo’ch gwybodaeth i’r heddlu, ffoniwch ni ar 0300 020 0096. Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.

Amdanoch chi

Ydych chi'n gofyn am apêl/adolygiad ar eich rhan eich hun? (Gofynnol)

Eich manylion

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.

Dyddiad Geni

Manylion y person rydych yn gwneud cais am yr adolygiad/apêl ar ei gyfer.

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.

Dyddiad Geni

Gwybodaeth am heddlu/sefydliad arall

Dyddiad y gwnaethoch eich cwyn

Gwybodaeth am eich apêl/adolygiad

Sylwch y gallai'r wybodaeth a roddwch gael ei throsglwyddo i'r heddlu (neu'r awdurdod perthnasol) dan sylw

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

(terfyn o 8700 nod, tua 1200 o eiriau)

Gellir lanlwytho nifer anghyfyngedig o ffeiliau i'r maes hwn.
0 bytes Terfyn
Mathau a ganiateir: doc docx xls xlsx ppt pptx pdf txt png jpg tiff svg giff
Os na allwch ychwanegu'r llythyr penderfyniad, ychwanegwch ddyddiad y llythyr penderfyniad i'n helpu i adnabod eich achos.

Gwybodaeth cydraddoldeb

Rydym am sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i ddefnyddio ein gwasanaethau ac i elwa arnynt.

Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn parhau i wneud hyn, byddai o gymorth i ni os gallech ateb y cwestiynau canlynol.

Os yw'n well gennych, gallwch hepgor y cwestiwn gan na fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw ffordd. Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan gyrff cyhoeddus sy’n ymwneud â system gwynion yr heddlu, gan gynnwys yr heddlu a SAYH.

Gallwch ddarganfod sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr hysbysiadau preifatrwydd a geir ar wefan pob sefydliad.

Pa opsiwn isod sy'n disgrifio eich anabledd? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Adborth

Cadarnhad a chwblhau

Drwy glicio ar y botwm ‘Cyflwyno’ isod, rydych yn cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd gennych yn wir ac yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth. 

Darganfyddwch sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd, a thrwy fynd i wefannau'r sefydliadau eraill dan sylw.