Hyder ac ymgysylltiad y cyhoedd

Rydym yn cynnal arolygon rheolaidd i asesu canfyddiadau'r cyhoedd o'r heddlu, yn ogystal â'u hyder yn system gwynion yr heddlu a'n sefydliad.

Rydym hefyd yn ceisio adborth rheolaidd gan ein rhanddeiliaid i ddeall beth sy'n gweithio'n dda a lle gallai fod angen gwelliant. Mae'r adborth hwn yn helpu i lunio a llywio ein gwaith ehangach i ddylanwadu ar newidiadau mewn plismona, sicrhau atebolrwydd ac annog arfer gorau a safonau uchel o wasanaeth. Mae'r arolygon wedi bod yn arf pwysig ar gyfer mesur ein cynnydd. 

Traciwr Canfyddiad Cyhoeddus

Rydym yn cynnal arolygon gydag aelodau o'r cyhoedd i ofyn eu barn amdanom ni fel sefydliad ac am system gwynion yr heddlu. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gydag Yonder, sefydliad ymchwil annibynnol, i gynnal yr arolygon hyn.

Mae’r data a gesglir yn ein galluogi i olrhain lefelau hyder y cyhoedd ac yn rhoi cipolwg manwl ar hyder y cyhoedd yn system gwynion yr heddlu. Mae canlyniadau'r arolwg yn ein helpu i asesu'r effaith y mae ein gwaith yn ei chael. Rydym hefyd yn defnyddio’r data i gefnogi ein gwaith polisi, ymgysylltu a chyfathrebu.

Mae arolygon hyder y cyhoedd blaenorol ar gael ar wefan yr Archifau Cenedlaethol.

Darllenwch ein hadroddiad cryno traciwr canfyddiadau’r cyhoedd diweddar

hadroddiad cryno traciwr canfyddiadau’r cyhoedd - 2022/23

Mae rhai o’r canfyddiadau allweddol ar gyfer 2022/23 yn cynnwys: 

  • Bu gostyngiad sylweddol mewn hyder bod yr heddlu yn ymdrin yn deg â chwynion a wneir yn erbyn yr heddlu. Mae hyn bellach ar ei isaf ers 2017.
  • Mae hyn wedi’i ysgogi gan storïau newyddion am fethiannau’r heddlu, camymddwyn a throseddoldeb, yn ogystal ag Adolygiad hynod feirniadol Casey i Heddlu Llundain yn dilyn llofruddiaeth Sarah Everard.
  • Mae'n ymddangos bod y gostyngiad yn effeithio ar bob aelod o'r cyhoedd, sy'n golygu bod hyder y cyhoedd yn gyffredinol yn unol â'r lefelau a welir yn draddodiadol ymhlith grwpiau hyder isel yn unig.

Bu cynnydd mewn ymwybyddiaeth o’r SAYH, er bod gwybodaeth am yr hyn a wnawn yn parhau’n isel – felly mae gennym fwy o waith i’w wneud.

Mae'r Traciwr Canfyddiadau’r Cyhoedd yn rhedeg yn rheolaidd. Rydym yn gofyn cwestiynau craidd sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • ymwybyddiaeth o SAYH 
  • canfyddiad pobl o'n hannibyniaeth 
  • pa mor debygol mae pobl o wneud cwyn am yr heddlu 
  • eu safbwyntiau am sut mae'r heddlu yn ymdrin a chwynion 

Mae cwestiynau ychwanegol a ofynnwyd yn cynnwys: 

  • tebygolrwydd pobl o gwyno am achos yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod a merched
  • meddyliau'r cyhoedd ar ddefnydd yr heddlu o rym 
  • beth fyddai'n gwella hyder yr heddlu mewn plismona 

Ymgysylltu â chymunedau

Dysgwch sut rydym yn gweithio'n agos gyda chymunedau i ddeall ac ymateb i'w pryderon, gan feithrin hyder yn system gwynion yr heddlu.

Arolwg Rhanddeiliaid

Eisiau dysgu beth mae ein rhanddeiliaid yn meddwl am ein sefydliad? Darganfyddwch trwy ddarllen ein hastudiaeth rhanddeiliaid 2022/23, a gynhaliwyd gan Yonder, sefydliad ymchwil annibynnol.

Adroddiad Traciwr Canfyddiadau'r Cyhoedd

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein hadroddiadau Traciwr Canfyddiadau'r Cyhoedd? Cysylltwch â'n tîm ymchwil.