Stopio a Chwilio, Argymhellion Cenedlaethol - Ebrill 2022

Published 14 Apr 2022
Investigation

Yn 2020, lansiwyd ein gwaith thematig ar wahaniaethu ar sail hil, sy'n ein galluogi i ymchwilio'n annibynnol i achosion na fyddent fel arfer yn bodloni ein trothwy ar gyfer ymchwilio. Mae mabwysiadu dull thematig yn ein helpu i adeiladu’r corff angenrheidiol o dystiolaeth er mwyn ysgogi gwelliannau gwirioneddol yn arferion yr heddlu drwy nodi arfer da a materion systemig, ac yn 2020 fe wnaethom ddefnyddio’r dull hwn i lunio 11 o argymhellion dysgu ffurfiol i’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan (MPS) yn dilyn astudiaeth i bum achos yn ymwneud â defnydd stopio a chwilio.

Yn 2022, fe wnaethom gyhoeddi adroddiad yn cymryd y cam nesaf ymlaen o’r gwaith hwnnw, gan edrych ar ddysgu y gellid ei rannu ar lefel genedlaethol.

Mae ein hargymhellion thematig a’n hymatebion i’w gweld isod.

IOPC reference

For all our IOPC case references, please consult Annex 1 of our learning report.
Date of recommendation
Date of response

Recommendations