Diweddariad ar ymchwiliad i farwolaeth Mohamud Mohamed Hassan yng Nghaerdydd

Published: 09 Feb 2021
News

Mae ymchwiliad Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) i amgylchiadau marwolaeth drasig Mohamud Mohamed Hassan yn parhau i gasglu a rhoi tystiolaeth at ei gilydd yn fanwl. Rydym yn archwilio cyswllt yr heddlu â Mr Hassan cyn ei farwolaeth gan gynnwys lefel y grym a ddefnyddiwyd gan swyddogion, ac rydym yn parhau â nifer o gamau ymchwiliol.

Mae tîm o ymchwilwyr yn dadansoddi'n ofalus y nifer fawr o oriau oddi wrth fideo a wisgir ar y corff a lluniau CCTV sydd wedi'u sicrhau gan yr awdurdod lleol, yr heddlu a mannau gwerthu preifat. Bydd yn cymryd peth amser i adolygu'r ffilm hon ond mae'n hanfodol i sefydlu beth ddigwyddodd. Ar adeg briodol, byddwn yn sicrhau bod teulu Mr Hassan a’i gynrychiolwyr cyfreithiol yn cael y cyfle i weld y ffilm berthnasol. Ni allwn ryddhau'r ffilm yn gyhoeddus ar hyn o bryd oherwydd efallai y bydd angen ei ddefnyddio mewn unrhyw achosion troseddol, camymddwyn neu gwest posibl yn y dyfodol.

Rydym yn casglu adroddiadau gan nifer fawr o swyddogion heddlu a staff a allai fod wedi cael rhyw gysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol â Mr Hassan. Mae’r personél heddlu hynny’n cynnwys swyddogion a fynychodd y cyfeiriad ar Newport Road nos Wener, y rhai a oedd ar ddyletswydd yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd dros ddwy shifft ar wahân, y rheini a ymwelodd a thŷ ar Newport Road nos Sadwrn, yn ogystal ag eraill mewn swyddi goruchwylio.

Rydym yn cysylltu â chynrychiolydd cyfreithiol y teulu i gymryd adroddiadau gan aelodau’r teulu. Byddem hefyd yn croesawu gwybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth perthnasol dros benwythnos marwolaeth Mr Hassan (dydd Sadwrn 9 Ionawr) a allai fod o gymorth i’n hymchwiliad.

Rydym wedi archwilio cell yr heddlu ble cadwyd Mr Hassan ynddi. Rydym hefyd wedi ymweld â’r tŷ ar Newport Road i weld y lleoliad a sicrhau unrhyw dystiolaeth berthnasol, ac wedi dosbarthu taflenni i dai cyfagos yn gofyn am unrhyw wybodaeth berthnasol.

Rydym wedi derbyn adroddiad post-mortem rhagarweiniol a chanlyniadau tocsigoleg cychwynnol gan y Crwner. Rydym yn aros am ragor o wybodaeth o waith patholeg. Mae hyn yn cael ei ystyried ochr yn ochr â'r holl dystiolaeth arall.

Dywedodd Cyfarwyddwr IOPC Cymru, Catrin Evans:

“Mae fy meddyliau yn parhau â theulu a ffrindiau Mr Hassan, a phawb yr effeithiwyd arnynt gan ei farwolaeth. Rydym yn parhau i ddadansoddi a chasglu tystiolaeth i’n helpu i roi amgylchiadau ei farwolaeth at ei gilydd, a hoffem hefyd i unrhyw aelodau o’r cyhoedd a welodd unrhyw beth perthnasol ddod ymlaen i rannu gwybodaeth.

“Rydym yn gwerthfawrogi’n ddealladwy bod eisiau atebion ar deulu Mr Hassan i amrediad o gwestiynau am ei farwolaeth. Byddwn yn sicrhau bod ein hymchwiliad yn annibynnol, yn drylwyr ac yn ddiduedd. Rydym yn bwriadu diweddaru ei deulu a’i gynrychiolwyr cyfreithiol, y Crwner, a Heddlu De Cymru yn rheolaidd wrth i’n hymchwiliad fynd ymlaen.”

Mae'n hymchwiliad yn archwilio’r amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth Mr Hassan, gan gynnwys:

  • Beth ddigwyddodd yn ystod ei arestio ar nos Wener 8 Ionawr a’r daith mewn fan heddlu i ystafell ddalfa Bae Caerdydd
  • Maint y grym a ddefnyddiwyd gan swyddogion yr heddlu yn ystod eu rhyngweithiad â Mr Hassan
  • Lefel y gofal a ddarperir a gwiriadau lles a gynhaliwyd yn ystod ei gyfnod yn y carchar yng ngorsaf yr heddlu
  • Pa asesiadau gafodd eu cynnal cyn i Mr Hassan gael ei ryddhau yn ddigyhuddiad o'r carchar fore Sadwrn
  • Oes unrhyw dystiolaeth o wahaniaethu
  • Beth ddigwyddodd yn yr oriau ar ôl i Mr Hassan adael y ddalfa hyd ei farwolaeth sydyn yn y tŷ yn Newport Road nos Sadwrn.
Tags
  • Heddlu De Cymru
  • Caethiwed a charchariad
  • Marwolaeth ac anafiadau difrifol